صفحه اصلی > اعضای مرکز > رییس مرکز 

 

رییس مرکز

نام و نام خانوادگی

  کامبیز قاسمی

مدرک تحصیلی :

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

گروه آموزشی :

اطفال

محـل خـدمت :

مرکز آموزشی،درمانی،پژوهشی کودکان بندرعباس - معاونت آموزشی – ریاست مرکز توسعه تحقیقات بالینی

 

کارتابل دکتر قاسمی در سامانه علم سنجی