صفحه اصلی > اعضای مرکز > کارشناس مسئول مرکز 

 

کارشناس مسئول مرکز 

نام و نام خانوادگی: فریده حسن زاده

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

ایمیل: farideh.hassanzadeh53@gmail.com