صفحه اصلي > مشاوره پژوهشی > خدمات مشاوره ایی 

رديف

نام – نام خانوادگي مشاور

نوع ارائه مشاوره

آخرين رشته تحصيلی

1

دکتر شهرام زارع و آزاد شيده رفعتي

آمار و اناليز داده ها

PHD آمار

2

الهام بوشهری ، شيده رفعتي

اپيدميولوژي و متدولوژي

اپیدمیولوژی، آمار زيستي

3

ندا منقاش

جستجو  منابع

کارشناس پرستاری

4

دکتر تهمتن

جستجو  منابع

phd

5

عليرضا امان اللهي

پروپوزال نويسی

اطلاع رساني پزشكي

6

دکتر تسنیم افتخاری

مقاله نويسی و ويرايش مقالات به زبا ن انگليسی

دكترا حرفه اي