صفحه اصلي > فعالیت های مرکز > پایان نامه ها > پایان نامه های 95 

1395

الهام امامي شيخ آبادي

دكتر محمد باقر رحمتي استاديار گروه اطفال

و خانم دكتر فاطمه صفدريان استاديار گروه كودكان

بررسي سطح سرمي روي در كودكان سالم 6 ماه تا دو سال مراجعه كننده به بيمارستان كودكان بندرعباس در سال

94-1393

1395

بهاره صادقي گوغري

دكتر محمد باقر رحمتي استاديار گروه اطفال

تعيين ارتباط آنمي كمبود آهن و عفونت هليكوباكتر پيلوري در كودكان 2 تا 6 سال مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان كودكان در سال 93-92