صفحه اصلی > قوانین و مقررات > حفظ حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی 

معاون محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

احتراماً در خصوص واحدهاي توسعه تحقيقات باليني به استحضار ميرسد با عنايت به اينكه از سال 1391 در نظر است ارزيابي عملكرد اين واحدها به صورت مستند انجام گيرد، كليه مقالات و گزارش پاياني طرحها و پايان نامه هايي كه از مشاوره هاي واحد بهره مند مي شوند لازم است در قسمت تقدير و تشكر از خدمات واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان مربوطه تقدير و قدرداني نمايند. 
لذا خواهشمند است به صورت مقتضي به اطلاع كليه واحدهاي توسعه تحقيقات باليني در بيمارستان هاي تابعه دانشگاه اطلاع رساني گردد تا جهت مستندسازي فعاليت هاي انجام يافته در واحدها اقدامات مقتضي صورت گيرد. توفيقات جنابعالي را از ايزد يكتا مسئلت مي نمايم
.

 

دکتر مصطفی قانعی

معاونت تحقیقات و فناوری

متن نامه شماره 506/د/700 معاونت تحقیقات و فناوری