صفحه اصلی > قوانین و مقررات > مقررات پژوهشی و مشاوره ایی واحد 

قوانین پژوهشی مرکز توسعه تحقیقات بالینی کودکان

 

1.     اعضای هیأت علمی و دانشجویان دوره پزشکی و پیراپزشکی در چارچوب این آئین نامه و متناسب با تخصص خود می توانند طرح پژوهشی ارائه دهند.

2 . شورای پژوهشی واحد حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل میشود و درصورت لزوم و به صلاحدید سرپرست واحد جلسات فوق العاده برگزار میگردد.

3 . جلسات شورای پژوهشی و تحقیقات بالینی با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد .

5 . برای تشکیل شورا حضور رئیس مرکز و رئیس شورایی پژوهشی  مرکز الزامیست .

6 . نسخه ای از صورتجلسات شورای واحد باید به مدیریت پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.

 7. طرح های پژوهشی مصوب در خارج از واحد توسعه تحقیقات بالینی که نیاز به جمع آوری داده ها دربیمارستان کودکان و مرکز توسعه تحقیقات بالینی کودکان دارند ، به دستور رئیس مرکز ، مجوز جمع آوری داده ها به آنها داده میشود .

8. مجریان پروپوزالهای مطرح شده در جلسه حداکثر ظرف مدت 3 هفته یامدت تعیین شده از طرف واحد ، موظف به اصلاح پروپوزال خود و تحویل آن به واحد جهت تأیید کارشناس میباشند در غیر اینصورت تصویب و عدم تصویب پروپوزال منوط به طرح مجدد در شورا می باشد.

9. مدت زمان انجام طرح از زمان تصویب پروپوزال میباشد.

10. پروپوزال های تحقیقاتی به صورت تکمیل شده به همراه CD به واحد توسعه تحقیقات بالینی تحویل داده میشود.

11. طرح های تحقیقاتی قبل از جلسه پژوهشی توسط 2 دو داور  مورد بررسی قرار می گیرندو پس از اصلاح و رفع اشکالات در جلسه مطرح میشوند.

12. پس از تصویب طرح و ارسال به معاونت تحقیقات و فناوری ، واحد مسئولیتی در قبال عقد قرارداد در رابطه با هزینه طرح با مجری ندارد.

13. در مورد طرح های تحقیقاتی ، مجری موظف است گزارش نهایی طرح خود را به موقع  به واحد تحویل دهد.

14. در صورت تأیید گزارش نهایی طرح تحقیقاتی توسط 2 کارشناس مربوطه ، گزارش نهایی طرح تحقیقاتی به همراه CD و گزارش زمان تحویل به موقع به مدیر پژوهشی دانشگاه ارسال میشود.

15. تصمیم گیری در مورد عقد قرارداد و بودجه در مورد کلیه طرح ها (پایان نامه و تحقیقاتی ) ، با معاونت تحقیقات و فناوری یا مدیر پژوهشی دانشگاه بوده و واحد توسعه تحقیقات بالینی مسئولیتی در قبال آن ندارد.

  16 . لازم است در تمامی پایان نامه ها و گزارش نهایی طرح هایی که از مشاوره های واحد بهره مند میشوند در قسمت تقدیر و تشکرات ، نام واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان قید گردد. و یک از نسخه از مقالات حاصل از طرح های مطرح شده در جلسه ، به واحد توسعه تحقیقات بالینی ارائه گردد .

.

17. پروپوزال پایان نامه ها به صورت کامل و امضاء شده به همراه یک عدد سی دی به پیوست برگ تصویب شورای گروه آموزشی تحویل گرفته میشود.

18 . جهت انجام طرح هایی که در ارتباط با موارد انسانی انجام میشود کمیته اخلاق توسط معاونت تحقیقات فناوری تشکیل و طرح مورد بررسی قرار می گیرد.

19 .  مجری مکلف است طرح پژوهشی خود را طبق مفاد قرارداد و طرح نامه مصوب در چهار چوب جدول زمان بندی شده به پایان برساند.

20 . تمدید مدت انجام طرح منوط به درخواست کتبی مجری و موافقت شورای پژوهشی واحد و کمیته تخصصی مربوطه است .

21 .  هرگونه تغییر در مفاد قرارداد با درخواست کتبی مجری و تصویب شورای پژوهشی دانشگاه خواهد بود .

22 .  بودجه طرح های پژوهشی از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه تأمین میشود و میزان آن هر سال توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تعیین میگردد.

23 . مالکیت حقوق مادی و معنوی حاصل از طرح های پژوهشی درچارچوب قوانین متعلق به دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس میباشد.