صفحه اصلی > قوانین و مقررات > متن تقدیر و تشکر 


Acknowledgment

We are heartfully thankful to our counselors in clinical Research Center of Children Hospital.

از راهنمایی های مشاوران مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کودکان تقدیر و تشکر بعمل می آید.