صفحه اصلی > اولویت های پژوهشی > اولویت سال 1394 

(اولویت های پژوهشی گروه کودکان در سال 1394)

 

1.بررسی علل منفی بودن کشت خون در عفونت های نوزادان

2.بررسی ارتباط پروبیوتیک ها در جلوگیری از عوارض خاص در نوزادان

3.بررسی علل قابل پیشگیری انتقال عفونت به کودکان و نوزادان

4.بررسی مراقبت های پرستاری در بخش های ویژه نوزادان

5.بررسی عوارض واکسیناسیون در کودکان و نوزادان

6.بررسی بیماریهای متابولیک و غدد در کودکان و نوزادان

7.بررسی فراوانی عوامل باکتریال و الگوی مقاومت میکروبی به آنتی بیوتیک ها در کودکان

8.بررسی مصرف آنتی بیوتیک در عفونت های تنفسی و گوارشی در کودکان بستری

9.بررسی اثر آموزش به والدین در کوتاه کردن طول مدت بستری در بیماریهای کودکان

10.بررسی عوارض داروئی در نوزادان بستری در بخش های ویژه و عادی

11.استفاده از روشهای غیر تهاجمی در مراقبت تنفسی نوزادان

 12.استفاده از فناوري در ارتقاء سلامت( تله نرسينگ، تله مديسين)

13.بررسي وارتقاء كيفيت زندگي بيماران

14.ارزيابي و بكارگيري روش هاي نوين آموزش باليني و تـئوري

15.مقايسه روشهاي مختلف مراقبتهاي پرستاري

16.بررسي كيفيت مراقبت پرستاري استاندارد در بخش هاي مختلف

17.مقايسه عملكرد پرسنل بخش هاي ويژه (CCU,ICU,RR) با استانداردهاي جهاني

18.اثربخشي اقدامات پيشگيري، درماني و مراقبتي،  در جهتافزايش رضايت جامعه، بيماران و كاركنان

 19.ارتقاء سلامت كودكان (در ابعاد زيستي ،رواني ،اجتماعي ، معنوي ، فرهنگي) در سنين مختلف رشد و تكامل

20.رشد و تكامل كودكان در سنين مختلف يا ديدگاه كليت گرا

21.بلوغ و مراقبتهاي آن

22.بررسي كيفيت زندگي دانش آموزان و والدين در سنين مختلف مدرسه

23.  تاثير هوش هيجاني بر پرخاشگري كودكان

24. بررسي تجارب زندگي كودكان و الدين تك فرزند

25. آموزش و مشاوره در زمينه پيشگيري از انحراف از جاده سلامت

26. مراقبت پرستاري كليت گرا از كودكان بيمار در سنين مختلف رشد و تكاملي و بيماريهاي مختلف

27.  كاربرد مراقبت مبتني بر شواهد درمراقبت از كودكان بيماردر بيمارستان

28.  حمايت اجتماعي و مراقبتي از خانواده داراي كودكان مبتلا به اختلالات يا بيماري هاي خاص و مزمن و معلوليت

29. روشهاي آموزشي نوين در پرستاري كودكان

30. نيازهاي آموزشي كودكان و خانواده ها در سنين مختلف.

31. ارتقاء سلامت كودكان با ديدگاه روش هاي آموزشي تئوري محور

32. ارزيابي تاثير مداخلات بهداشتي (آموزش،تغذيه، نمك يددار،. . . ) بر وضعيت سلامت دانش آموزان.

33. تاثير شير مادر در سلامت جسم و روان كودك.

34. بررسي كيفيت زندگي كودك و خانواده با نياز خاص.

35. آلودگي زيست محيطي و تاثيرات سوء آن بر سلامت كودكان.