صفحه اصلی > اولویت های پژوهشی > اولویت سال 1395 

(اولویت های پژوهشی گروه کودکان در سال 1394)

 

1.بررسی علل منفی بودن کشت خون در عفونت های نوزادان

2.بررسی علل قابل پیشگیری انتقال عفونت به کودکان و نوزادان

3.بررسی مراقبت های پرستاری در بخش های ویژه نوزادان

4.بررسی عوارض واکسیناسیون در کودکان و نوزادان

5.بررسی بیماریهای متابولیک و غدد در کودکان و نوزادان

6.بررسی فراوانی عوامل باکتریال و الگوی مقاومت میکروبی به آنتی بیوتیک ها در کودکان

7.بررسی مصرف آنتی بیوتیک در عفونت های تنفسی و گوارشی در کودکان بستری

8.بررسی اثر آموزش به والدین در کوتاه کردن طول مدت بستری در بیماریهای کودکان

9.بررسی عوارض داروئی در نوزادان بستری در بخش های ویژه و عادی

10.استفاده از روشهای غیر تهاجمی در مراقبت تنفسی نوزادان

 11.استفاده از فناوري در ارتقاء سلامت(تله نرسينگ، تله مديسين)

12.بررسي وارتقاء كيفيت زندگي بيماران

.13ارزيابي و بكارگيري روش هاي نوين آموزش باليني و تـئوري

14.مقايسه روشهاي مختلف مراقبتهاي پرستاري

15.بررسي كيفيت مراقبت پرستاري استاندارد در بخش هاي مختلف

17.اثربخشي اقدامات پيشگيري، درماني و مراقبتي،  در جهتافزايش رضايت جامعه، بيماران و كاركنان

 18.ارتقاء سلامت كودكان (در ابعاد زيستي ،رواني ،اجتماعي ، معنوي ، فرهنگي) در سنين مختلف رشد و تكامل

20.بلوغ و مراقبتهاي آن

21.بررسي كيفيت زندگي دانش آموزان و والدين در سنين مختلف مدرسه

22.  تاثير هوش هيجاني بر پرخاشگري كودكان

24. بررسي تجارب زندگي كودكان و الدين تك فرزند

25. آموزش و مشاوره در زمينه پيشگيري از انحراف از جاده سلامت

26. مراقبت پرستاري كليت گرا از كودكان بيمار در سنين مختلف رشد و تكاملي و بيماريهاي مختلف

27.  كاربرد مراقبت مبتني بر شواهد درمراقبت از كودكان بيماردر بيمارستان

28.  حمايت اجتماعي و مراقبتي از خانواده داراي كودكان مبتلا به اختلالات يا بيماري هاي خاص و مزمن و معلوليت

29. روشهاي آموزشي نوين در پرستاري كودكان

30. نيازهاي آموزشي كودكان و خانواده ها در سنين مختلف.

31. ارتقاء سلامت كودكان با ديدگاه روش هاي آموزشي تئوري محور

32. ارزيابي تاثير مداخلات بهداشتي (آموزش،تغذيه، نمك يددار،. . . ) بر وضعيت سلامت دانش آموزان.

34. بررسي كيفيت زندگي كودك و خانواده با نياز خاص.

35. آلودگي زيست محيطي و تاثيرات سوء آن بر سلامت كودكان.