صفحه اصلی > صورت جلسات 

پروپوزال های تصویب شده( فروردین ماه و اردیبهشت و خرداد ماه 94)

 

1.مقایسه افسردگی در کودکان و نوجوانان مبتلا و غیر مبتلا به بد خیمی در شهر بندرعباس در سال1394

2.فراوانی کمبود ویتامین د در کودکان مبتلا به بیماری خونی داسی شکل مراجعه کننده به بیمارستان کودکان شهر بندرعباس و درمانگاه هماتولوژی از اردیبهشت لغایت شهریور سال 1394

3.پروپوزال طرح تحقیقاتی بررسی اختلال عملکرد بافت قلب توسط روش داپلر بافتی در موارد عقرب گزیدگی در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 1394-1393

4.بررسی اپیدمیولوژی عقرب گزیدگی و فاکتورهای پروگنوستیک در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان در 94-90

5 پروپوزال بررسی اختلال عملکرد بافت قلب توسط روش داپلر بافتی در موارد عقرب گزیدگی در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 1393-94