صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > پایان نامه ها > پایان نامه های 94 

1394

بابك شيرويي

دكتر فاطمه صفدريان استاديار گروه كودكان

دكتر محمد باقر رحمتي استاديار گروه كودكان

دكتر ناصر صادقي استاديار گروه كودكان

مقايسه تاثير مونت لوكاست و مومتازون استنششاقي بيني در درمان اوتيت مياني با افيو‍ن در كودكان

1394

عبدالعظيم احمدپور

دكتر عبدالمجيد ناظمي استاديار گروه كودكان

دكتر محمد علي مولوي دانشيار گروه كودكان

مقايسه فراواني افسردگي در كودكان و نوجوانان سالم و مبتلا به بدخيمي در شهر بندرعباس در سال 1394

1394

مليحه محمدزاده

دكتر كامبيز قاسمي استاديار گروه كودكان

دكتر مريم استقامتي استاديار گروه كودكان

مقايسه تاثير مينرين واكسي بوتينين در درمان شب ادراري در كودكان مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان كودكان شهر بندرعباس-93-92

1394

سارا برزو

دكتر كامبيز قاسمي استاديار گروه كودكان

دكتر مريم استقامتي استاديار گروه كودكان

مقايسه ميزان دفع ادراري نوتروفيل ‍لاتيناز مرتبط با ليپوكالين (NGALDMSA scan در تشخيص زود رس عفونت هاي مجاري اداراي در كودكان 2 ماه تا 14 سال مراجعه كننده به بيمارستان كودكان بندرعباس در سال 1393-1392

1394

ماريه دست افشان و زهرا دادخدايي

دكتر عليرضا مويدي استاديار گروه اطفال

بررسي پارامترهاي بيوشيميايي خوني در كودكان مبتلا به منن‍ژيت در بيمارستان كودكان بندرعباس در سال 1392-1387‍‍

1394

احسان حسين زاده

دكتر مريم استقامتي استاديار گروه كودكان

دكتر عليرضا مويدي استاديار گروه اطفال

مقايسه اثر سديم والپروات و كاربامازپين بر عملكرد كليه دركودكان مبتلا به صرع در شهربندرعباس در سال هاي 1394-1393

1394

فاطمه كشاورز

داوود برجعلي

دكتر مهران احمدي استاديار گروه عفوني اطفال

دكتر محمد باقر رحمتي استاديار گروه عفوني اطفال

مقايسه علايم باليني و آزمايشگاهي بيماران كاوازاكي بستري در بيمارستان كودكان بندرعباس طي سالهاي 1393-1390

1394

محمود قاسمي زاده بندرعباسي

دكتر محمد باقر رحمتي استاديار گروه عفوني اطفال

دكتر مهران احمدي استاديار گروه عفوني اطفال

 

فراواني درگيري قلبي در مبتلايان به بيماري كاوازاكي بستري در بيمارستان كودكان بندرعباس در سال 1394-1390

1394

بتول عباسي

دكتر محمد باقر رحمتي استاديار گروه عفوني اطفال

دكتر عليرضا مويدي استاديار گروه اطفال

 

تاثيرهيدروكسي زين در درمان بروكسيزم(دندان قورچه) در كودكان 2 تا 14 ساله مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان كودكان بندرعباس در سال 1393-1392

1394

مريم محمديان

دكتر عليرضا مويدي استاديار گروه اطفال

دكتر عبدالعظيم نجاتي زاده دانشيار گروه ژنتيك

تعيين اتيولوژي عفونت هاي سيستم عصبي مركزي با استفاده از روش هاي مولكولي

1394

طيبه باقري

دكتر محمد علي مولوي دانشيار گروه اطفال

بررسي فراواني نكروز سر استخوان فمور در كودكان زير 16 سال مبتلا به كم خوني داسي شكل مراجعه كننده به بيمارستان كودكان شهر بندرعباس در سال 1394-1393

1394

الهه رئيسي

دكتر محمد علي مولوي دانشيار گروه اطفال

دكتر عبدالمجيد ناظمي استاديار گروه اطفال

فراواني اسفروسيتوزيس ارثي در نوزادان مبتلا به زردي بستري در بيمارستان كودكان شهر بندرعباس از شهريور ماه 1392 تا شهريور ماه 1393

1394

شايان حكيم پور

دكتر مهدي عسكري استاديار گروه گوش و حلق و بيني

بررسي مشكلات شنوايي گوش مياني در بين كودكان 3 تا 6 سال مهدكودك هاي شهر سيرجان سال 1391-1392

1394

سميرا خليلي

دكتر حسين سعادت استاديار گروه كودكان

دكتر سلما نادري استاديار گروه كودكان

بررسي عوامل اژيدميولوژيك زردي درنوزادان كه با زردي در 24 ساعت اول تولد در بيمارستان هاي كودكان و شريعتي بندرعباس در سال هاي 1393-1389 بستري شده اند.

 

1394

مائده جعفري

دكتر محمد باقر رحمتي استاديار گروه اطفال

دكتر مهران احمدي استاد يار گروه اطفال

بررسي مقايسه گرافي قفسه سينه و سونوگرافي در تشخيص كودكان مبتلا به علايم باليني پنوموني بستري در بيمارستان كودكان بندرعباس در سال 1392